top of page

צבעים בתנ"ך

מחציתו של הספר במתכונת אלבומית היא מחקר על הצבעים בתנ"ך. מחציתו האחרת היא אסופת ציורים שהמחבר צייר בתנועות עיניו בהיותו חולה ALS. המחקר כולל אוסף מקורות על צבעים מן התנ"ך, מן המדרשים, מן המשנה והתלמודים ומן המפרשים הקלסיים. מניתוח המקורות עולים חידושים. הציורים המרהיבים מושתתים על פסוקים מן המקרא שבהם מופיע רמז לצבע או שמו.

 

הוצאת המחבר, תשע"ג, 2012

70ש"ח

bottom of page