top of page

אתרוג | ראיון אישי

אתרוג

 

המחלה

 • איך אתה מרגיש?

 • מה בדיוק המחלה שיש לך?

 • איך אתה מתמודד?

 • המוות לא מפחיד אותך?

 • מה דעתך על המתת חסד?

 

 

_______________________________________________________________

חינוך מיוחד

 • בעשר שנות עבודתך האחרונות במשרד החינוך היית מפקח ארצי על תוכניות לימודים של החינוך הממ"ד. מה היה תפקידך?

 • האם היה שיתוף פעולה עם החינוך הממלכתי? ואולי כדאי להקים אגף תוכניות לימודים נפרד לכל החינוך הדתי?

 • אלו בעיות מרכזיות אתה רואה בתכנון לימודים לחינוך הדתי?

 • שמעתי שכתבת על הילד החריג על פי מקורות ביהדות. איך הגעת לזה?

 • האם קשה להיות מפקח על חינוך מיוחד?

 • אתה רוצה לספר על הישגיך בחינוך מיוחד, או על בעיות בחינוך הממלכתי דתי?

 • מדוע נוהרים ללמוד חינוך מיוחד במכללות ובאוניברסיטאות?

 

 

_______________________________________________________________

הכשרת מורים

 • כראש החוג לחינוך מיוחד במכללת ירושלים לבנות, מה דעתך על שיטות הכשרת מורים בכלל ולחינוך הדתי בפרט?

 • מה, גם במכון להכשרת מורים ליד ישיבת שעלבים לימדת? האם הבוגרים פונים להוראה?

 

 

 

פיקוח

 • האם לדעתך תפקיד הפיקוח בימינו איננו מיותר?

 • היית מפקח במחוז הצפון ובמחוז ירושלים, האם יש הבדל בין שני המחוזות?

 • מה המטרות העיקריות שצריכות לעמוד היום בפני מערכת החינוך הדתי?

 

 

_______________________________________________________________

יהדות התפוצות

 • זה נכון שהיית בשליחות עם משפחתך במשך 4 שנים בהודו? מה עשית שם?

 • כנציג של המחלקה התורנית בסוכנות היהודית שהית באנגליה שנתיים, איך אתה מנתח את החינוך היהודי באנגליה?

 • איך אנחנו צריכים לחנך את הדור הבא בשאלת יחסי ישראל והעם היהודי בעולם?

 

 

_______________________________________________________________

מחנך

 • לימדת באוניברסיטה ובמוסדות להכשרת מורים, אבל בתחקיר שלי שמעתי שאתה "מחנך למופת" לכיתה מפורסמת?

 • יש ביניכם קשר?

 • מה עושים תלמידי הכיתה המפורסמת היום?

 • איך הגעת לבי"ס חורב?

 

_______________________________________________________________

צבא ותנועות נוער

 • מה עשה לך השירות הצבאי?

 • אתה ממליץ לשלוח את הילדים לתנועת נוער או למתנ"ס

 • מה ההבדל בין עזרא לבני-עקיבא?

 • אולי תספר לנו על המקורות מהם שאבת את דרכך החינוכית?

 

בית ספר

 • מי המורים שהטביעו את חותמם עליך?

 • היש לך איזו אנקדוטה על התקופה שבה הדרכת עולים חדשים?

 

 

_______________________________________________________________

 

ספרדים-אשכנזים

 • אתה בן למשפחה מיוצאי עדות המזרח, מה אתה אומר על יחסי ספרדים-אשכנזים?

 • האם הרגשת קיפוח?

 

 

_______________________________________________________________

 

משפחה

 • מי היה אביך?

 • מה היתה ההשפעה של האישיות של אמך?

 • מה עושים אחיך, אחיותיך?

 • האם ילדיך הולכים בדרכך?

 • אחרונה חביבה, אשתך אלישבע. מזל טוב ל40- שנות נישואין. איך אתה מסכם שנים אלו? בקצרה.

 • איזה מסר אתה רוצה להעביר למחנכים הדתיים בישראל?

bottom of page