top of page

הילד החריג והחינוך המיוחד ע"פ מקורות ביהדות

חינוך הילד בעל הצרכים המיוחדים והטיפול בו לפי התפיסה התורנית והמדעית. היחס האנושי לילד עם ליקויים שכליים, נפשיים או גופניים, משתקף מתוך אוצר עצום של מקורות הספרות התורנית. בספר מפתחות וביבליוגרפיות ענפות.

 

הוצאת המחבר, תשס"ב, 2002

40ש"ח

bottom of page