top of page

חינוך | שמחת חיים

שבט תשס"ב

שמחת חיים

ד"ר רחמים מלמד-כהן

 

1.        אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר שירה מן התורה. שנאמר: "ושרת בשם ה' אלוקיו" (דברים י"ח סו.) איזהו שרות שבשם? הוי אומר: זה שירה.

רב מתנה אמר: מכאן: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" (דברים כ"ח 47) איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר: זו שירה (ערכין י"א ע"א).

2.        "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".

3.        עבדו את ה' בשמחה (תהלים ק')

4.        "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" (דברים כ"ו) כי השבח הולך אחר השמחה (כוזרי)

5.        צדק צדק תרדוף למען תחיה (המלבי"ם: בשמחה).

6.        ושיבחתי אני את השמחה (קהלת ח')

7.        "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך" (איוב פרק א').

8.        שמח לאיד לא יינקה (משלי כ').

9.        אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה  (שבת קיז).

10.      "איזו העשיר - השמח בחלקו " (פרקי אבות)

  1. הנעלבין ואינן עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבין עושים מאהבה ושמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (יומא כג).

12.     עשרה שמות נקראת שמחה, אלו הם: ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, פצחה, צהלה, עליזה, חדוה, עליצה, אדר"נ לד; שהש"ר א).

13.      "נגילה ונשמחה בך" - למטרונה שהלך המלך בעלה ובניה וחתניה למדינת הים, ובאו ואמרו לה: באו בניך. אמרה: מה אכפת לי? תשמחנה כלותי. כיון שבאו חתניה אמרו לה: באו חתניך אמרה: מה אכפת לי? תשמחנה בנותי. אמרו לה: בא המלך בעלך. אמרה: זו שמחה שלמה, שמחה על שמחה, כך לעתיד לבוא באים הנביאים ואומרים לירושלים: "בניך מרחוק יבואו", והיא אומרת להם" מה אכפת לי? "ובנותיך על-צד תאמנה" - אמרה: מה אכפת לי? כיון שאמרו לה: "הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע", אמרה: זו שמחה שלמה. באותה שעה היא אומרת: "שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי" (שהש"ר א').

14.      שנו רבותינו: חיב אדם לשמח את-אשתו ובני-ביתו ברגל, שנאמר: "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגו'".

במה משמחם? - ביין. ר' יהודה אומר: אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן. אנשים בראוי להם - ביין; ונשים במה? שנה רב יוסף: בבבל - בבגדי צבעונין, בארץ-ישראל - בבגדי פשתן מגוהצים (פסחים קט; ע"א).

15.      "וירא ה' כי רבה רעת האדם… ויתעצב אל-לבו" . מין אחד שאל את ר' יהושע בן-קרחה, אמר לו: אין אתם אומרים שהקדוש-ברוך-הוא רואה את הנולד? אמר לו: הן. - והלא נאמר: "ויתעצב אל לבו"? אמר לו: נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו: הן. אמר לו: מה עשית? אמר לו: שמחתי ושמחתי את-הכל. אמר לו: ולא היית יודע שסופו למות? אמר לחו: בשעת חדוה - חדוה, בשעת אבל - אבל. אמר לו: כך מעשה לפני הקדוש-ברוך הוא (ב"ר כז).

16.      שני מינים היו, אחד שמו ששון ואחד שמו שמחה. אמר לו ששון לשמחה: אני גדול ממך, שנאמר: "ששון ושמחה ישיגו". אמר לו שמחה לששון: אני גדול ממך, שנאמר: "שמחה וששון ליהודים". אמר לו ששון לשמחה: יבוא יום ויעשוך רץ. שנאמר: כי-בשמחה תצאו". אמר לו שמחה לששון: יבוא יום וימלאו בך מים, שנאמר: "ושאבתם-מים בששון".

17.      אמר ר' תנחום בר חיא: גדולה ירידת גשמים ממתן תורה, שמתן תרוה שמחה לישראל וירידת גשמים שמחה לכל העולם, לבהמה ולחיה ולעופות (שו"ט קיז).

18.      אמר ר' שמואל בר נחמני, אמר ר' יונתן: מנין שאין אומרים שירה אלא על היין? שנאמר: "ותאמר להם הגפן": החדלתי את-תירושי המשמח אלהים ואנשים" - אם אנשים משמח, אלהים במה משמח? - מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין (בר' לה.).

19.      "ואם תעבור בך השמחה אל הניגון והריקוד היא עבודה ובדיקה בענין האלוקי" (כוזרי מאיר ב').

יראה אהבה ושמחה (כוזרי)

20.      "לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצוב ואונן - אלא שמח" (הרמב"ם: הלכות דעות פרק ב' הלכה ז').

21.      "יסוד השמחה… הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת" (הרב קוק, אורות התשובה).

22.      בתפילת אל אדון: שמחים בצאתם וששים בבואם (גרמי השמים).

23.      נחום איש גמזו "גם זו לטובה".

 

גן עדן של שמחה / ר' נחמן מברסלב

אל יקר, למדני משמעות השמחה -שמחה חזקה, עמוקה, אמיתית וזכה.

אל נא תיתן ואפול אל רגשות עצבות, בדידות ודיכאון.

למדני לפנות אליך בכל בעיה, תסכול, חרדה וכאב.

רפאני והגן עלי, בגן עדן של שמחה (לקו"מ כ"ד)

bottom of page