top of page

חינוך | זרמים במוסר היהודי

בס"ד               

הרצאה למורים פנסיונרים

היכל שלמה          ר"ח אדר תשס"ב.

 

 

 1. המחלוקת בין מרכז הרב לגוש עציון.

 2.  שני ספורים: חטאו של משה  ,  פרץ בעוזה.

 3.  שתי אסכולות במדרשי חז"ל לגבי חטאי האבות.

 4.  מוסר תיאוצנטרי מול מוסר אנתרופוצנטרי.

 5.  מצוות שמעיות ומצוות שכליות.

 6.  גדול מצווה ועושה   (ר' חנניה בן עקשיה אומר).

 7.  טעמי המצוות : הלכה למשה מסיני, גזירת הכתוב.

        עשרת הדברות: מחשבה, דבור ומעשה  (מצוות צריכות כוונה)

 1. לצרף את הבריות.

 2.  שמעון בן גמליאל אומר: לא יאמר אדם 'אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה, אלא אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי'.

 3.  ועשית הישר והטוב בעיני ה'.

 4.  שכר ועונש.

 5.  טוב - רע, אמת - שקר, יפה - מכוער, נכון - לא נכון.

 6.  חסידים ומתנגדים.

 7.  דילמות מוסריות: פיקוח נפש, שלום בית, דרכי שלום, דינא דמלכותא דינא, המשפט הטבעי, הרמב"ם: "ואין להעלות הדבר בכתב אלא עפ"י הדיין אשר יהיה בימים ההם".

 8.  העובר - נפש?

 9.  המתת חסד.

 

bottom of page